PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

25 December 2008

MESYUARAT GURU PERTAMA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH

Assalamualaikum...

Selamat bermesyuarat bagi semua sekolah daerah ini bagi sesi 2009. Sekolah menengah pernah mencadangkan supaya PPD turut sama dalam mesyuarat pertama di sekolah. Cadangan ini telah saya sampaikan kepada Tn PPD selepas mesyuarat di SM Sains tempoh hari. Hasil daripada itu beberapa orang pegawai yang ada kelapangan telah hadir ke sekolah tertentu.

Oleh kerana cadangan ini sudah agak lewat, adalah sukar untuk menyusu pegawai untuk hadir ke sekolah. Tambahan lagi apabila kebanyakan sekolah bertumpu mesyuaratnya pada 30 Disember 2008. Ramai pegawai Akademik yang ada mesyuarat pada tarikh tersebut, termasuk En Aznan dan Pn Hjh. Hamidah yang perlu menghadiri mesyuarat di Putrajaya.

SMK Serendah, melalui Tn Haji Halim, Penolong Kanan Akademik telah menghubungi saya dan mengundang saya hadir semasa mesyuarat guru SMK serendah pada 26 Disember 2008. Hanya satu sekolah sahaja yang mengadakan mesyuarat pada tarikh tersebut. Saya berjanji,untuk turut hadir. InsyaAllah.

Tarikh 30 Disember 2008 terdapat 10 buah sekolah yang akan mengadakan mesyuarat mereka. Adalah sukar untuk hadir dalam semua mesyuarat berkenaan. Minta maaf kepada semua pengetua dan sekolah yang tidak dapat kami hadiri. InsyaAllah tahun 2009, jika daapat dirancang lebih awal dan disusun awal, mungkin ramai pegawai yang boleh turut hadir. Pada hujung tahun begini ramai pegawai yang mengambil cuti rehat, kerana apabila musim persekolahan sudah bermula biasanya mereka sukar untuk bercuti. Saya cuba untuk melapangkan masa saya jika tiada mesyuarat dimana-mana pada 30 Disember 2008, untuk hadir di salah satu mesyuarat berkaitan. Peringkat awal ini saya bercadang untuk hadir bersama dalam mesyuarat guru SMK Syed Mashor. Walau bagaimanapun bergantung kepada keadaan semasa.

Walau bagaimanapun selamat melaksanakan mesyuarat guru sekolah masing-masing.
Assalamualaikum....
Selamat berjumpa lagi untuk kali kedua saya membuat catatan tentang AKTA Pendidikan 1996. Bahagian pertama tempoh hari saya telah catatkan bahagian awal AKTA ini. Kali ini saya akan pergi ke BAHAGIAN I, PERMULAAN.


1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Akta ini boleh dinamakan Akta Pendidikan 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.
2. Tafsiran.
Dalam Akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain-
“bahasa Cina” ertinya bentuk bahasa Cina yang biasanya dikenali sebagai Mandarin;


“bahasa kebangsaan” ertinya bahasa Melayu sebagaimana yang ditentukan dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan;

“ditetapkan” ertinya ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

“fee yang diluluskan” ertinya fee yang diluluskan oleh Menteri;

“guru” ertinya seseorang yang-
(a) mengajar murid di sesuatu institusi pendidikan; atau
(b) menyediakan atau mengeluarkan bahan pelajaran atau memeriksa jawapan yang dikembalikan di, bagi atau melalui pusat pendidikan jarak jauh, dan termasuklah guru besar dan pengetua;

“guru berdaftar” ertinya mana-mana guru yang didaftarkan di bawah Akta ini;

“ibu bapa” termasuklah penjaga dan mana-mana orang yang mempunyai kawalan di sisi undang-undang atau kawalan sebenar ke atas seseorang murid;

“institusi pendidikan” ertinya sekolah atau mana-mana tempat lain, di mana dalam menjalankan kerja sesuatu organisasi atau institusi, orang lazimnya diajar, sama ada di dalam satu kelas atau lebih, dan termasuklah tadika dan pusat pendidikan jarak jauh tetapi tidak termasuk-
(a) mana-mana tempat di mana pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata; atau
(b) mana-mana tempat yang dissytiharkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta sebagai bukan institusi pendidikan bagi maksud Akta ini;

“institusi pendidikan tinggi” ertinya institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan tinggi yang membawa kepada penganugerahan diploma, ijazah atau yang setaraf dengannya;

“kelas peralihan” ertinya kelas di sekolah menengah yang menyediakan ajaran selama satu tahun untuk murid daripada sekolah rendah yang menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar sebelum bermulanya pendidikan menengah rendah;

“Ketua Nazir” ertinya Ketua Nazir Sekolah yang dilantik di bawah subseksyen 6(1);

“Ketua Pendaftar” ertinya Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(1), dan termasuklah Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(2);

“Ketua Pengarah” ertinya Ketua Pengarah Pendidikan yang dilantik di bawah seksyen 3;

“kurikulum kebangsaan” ertinya kurikulum yang ditetapkan;

“kurikulum prasekolah” ertinya garis panduan kurikulum yang diluluskan oleh Menteri di bawah seksyen 22 bagi kegunaan tadika;

“murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan;

“Pegawai Pendidikan” berhubungan dengan sesuatu daerah atau kawasan, ertinya pegawai pendidikan yang dilantik di bawah perenggan 4(b);

“pekerja” ertinya orang yang diambil kerja oleh suatu lembaga pengelola, selain daripada pengelola, guru atau mana-mana orang lain yang dilantik atau dinamakan oleh Menteri di bawah subseksyen 58(2) atau 61(2), mengikut mana-mana yang berkenaan, yang diambil kerja atau yang mengambil bahagian secara aktif dalam kerja berkaitan dengan perjalanan atau pentadbiran sesuatu institusi pendidikan;

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Sekolah dan Guru yang dilantik di bawah subseksyen 5(3) dan termasuklah Ketua Pendaftar;

“pendidikan khas” ertinya pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan khas murid;

“pendidikan lepas menengah” ertinya pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi;

“pendidikan menengah” ertinya pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas;

“pendidikan menengah atas” ertinya pendidikan yang sesuai dengan kebolehan dan bakat seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan menengah rendah;

“pendidikan menengah rendah” ertinya kursus tiga tahun yang sesuai bagi seseorang murid yang sudah tamat mengikuti pendidikan rendah;

“pendidikan pengembangan” ertinya pendidikan sepenuh masa atau separuh masa bagi orang yang tidak mengikuti kursus pengajian biasa di institusi pendidikan;

“pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun;

“pendidikan rendah” ertinya kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun;

“pendidikan tinggi” ertinya pendidikan yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi;

“Pengarah Pendidikan” ertinya Pengarah Pendidikan sesuatu negeri atau Wilayah Persekutuan yang dilantik di bawah seksyen 4;

“pengelola” ertinya orang yang diberi kuasa di bawah suratcara pengelolaan untuk mentadbir atau menguruskan sesuatu institusi pendidikan;

“Penolong Pendaftar” ertinya Penolong Pendaftar Sekolah atau Penolong Pendaftar Guru, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dilantik di bawah subseksyen 5(3);

“Perkhidmatan Pendidikan” ertinya suatu perkhidmatan awam di bawah perenggan (1)(h) Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan;

“Pihak Berkuasa Negeri” ertinya Raja atau Yang di-Pertua Negeri sesuatu Negeri dan bagi sesuatu Wilayah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong;

“premis” ertinya mana-mana bangunan yang digunakan sebagai institusi pendidikan termasuklah mana-mana bangunan bagi maksud menyediakan tempat tinggal dan kemudahan lain bagi murid dan kakitangan institusi itu tetapi tidak termasuk mana-mana tanah yang menjadi tapak bangunan itu;

“pusat pendidikan jarak jauh” ertinya tempat organisasi atau institusi yang menyediakan ajaran atau pengajaran-
(c) melaui media elektroik semata-mata;
(d) melalui surat semata-mata;
(e) sebahagiannya melalui media elektronik dan sebahagian lagi melalui surat atau kaedah-kaedah pengajaran yang lain; atau
(f) sebahagiannya melalui media elektronik dan sebahagian lagi melalui surat dan kaedah-kaedah pengajaran yang lain;

“sekolah” ertinya tempat di mana sepuluh orang atau lebih lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih, tetapi tidak termasuk mana-mana tempat yang pengajarannya terbatas kepada pengajaran mana-mana agama semata-mata;

“sekolah bantuan kerajaan” atau “institusi pendidikan bantuan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang menerima sumbangan modal dan sumbangan bantuan penuh;

“Sekolah gaya pos” ertinga sesuatu organisasi atau institusi yang menyediakan ajaran atau pengajaran melalui surat;

“sekolah jenis kebangsaan” ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan kerajaan-
(a) yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur enam tahun;
(b) yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar utama; dan
(c) yang menjadikan bahasa kebangsaan dan bahasa
(d) Inggeris sebagai mata pelajaran wajib,

“”sekolah kebangsaan” erti sekolah Rendah kerajaan atau sekolah rendah bantuan kerajaan-
(a) Yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid dan umur enam tahun;
(b) Yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar tama;
(c) Yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib; dan
(d) Di mana kemudahan bagi pengajaran-
i. Bahasa cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapasekurang-kurangnya lima belas murid di sekolah itu memintanya; dan
ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati manasabah dan praktik berbuat demikian dan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;

“sekolah kerajaan” atau ‘institusi pendidikan kerajaan” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang ditubuhkan dan disenggarakan sepenuhnya oleh Menteri di bawah Bahagian IV;

“sekolah khas” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41;

“sekolah menengah” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan menengah yang sesai bagi murid yang baru sahaja tamat pendidikan rendah;

“sekolah menengah kebangsaan” ertinya sekolah menengah kerajaan atau sekolah menengah bantuan kerajaan-
(a) Yang menyediakan kursus pendidikan menengah selama lima tahun yang sesuai bagi murid yang baru sahaja tamat mengikuti pendidikan rendah;
(b) Yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama;
(c) Yang menjadikan bahasa Inggerissebagai matapelaran wajib;
(d) Di mana kemudahan bagi pengajaran-
i. Bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya;
ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat demikian dan jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas orang murid di sekolah itu memintanya; dan
iii. Bahasa Arab,m Jepun, Jerman atau Peranchis atau mana-mana bahasa asing lain boleh diadakan jika didapati munasabah dan praktik berbuat demikian; dan

(e) Yang menyediakan murid bagi apa-apa peperiksaan sebagaimana yang ditetapkan, dan termasuklah mana-mana sekolah demikian ysng menyedisksn kelas peralihan;

“sekolah rendah” ertinya sekolah yang menyediakan pendidikan rendah yang sesuai bagi murid yang berumur dan enam tahun;

“sekolah swasta” atau “institusi pendidikan swasta” ertinya sekolah atau institusi pendidikan yang bukan sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan;

“sumbangan bantuan” ertinya apa-apa bayaran daripada wang awam, selain daripada sumbangan modal, yang dibuat kepada sesuatu institusi pendidikan;

“sumbangan modal” ertinya bayaran daripada wang awam kepada sesuatu institusi pendidikan bagi-
(a) Mengadakan bangunan;
(b) Mengubah atau menambah premis yang sedia ada;
(c) Mengadakan perabot atau kelengkapan bagi premis yang baru, diubah atau ditambah; atau
(d) Apa-apa maksud lain sebagaimana yang ditetapkan;

“surat” ertinya surat yang disampaikan dengan tangan atau melalui pos;

“suratcara-pengelolaan” ertinya suratcara pengelolaan sebagaimana yang ditetapkan dalam seksyen 53;

“tadika” etinya mana-mana tempat di mana pendidikan prasekolah disediakan untuk sepuluh orang murid atau lebih;

“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh Akta ini mula berkuatkuasa;

“tempat” ertinya mana-mana tempat, sama ada tempat awam atau persendirian;

“umur” berhubungan dengan seseorang murid, ertinya umur yang dicapai oleh murid itu pada hari pertama

Rasanya Bahagian ini masih tidak banyak maklumat Akta ini sebenarnya. Bahagian ini lebih banyak menerangkan erti atau difinasi setiap kata dan frasa yang terdapat dalam Akta 550 ini. Namun demi memenuhi janji saya tetap catatkan apa sahaja yang mungkin terdapat dalam Akta ini. Mungkin berguna kepada orang yang ingin menatapi Akta ini sepenuhnya.
Sekian untuk kali ini. jumpa lagi pada bahagian yang akan datang.