PEGAWAI-PEGAWAI PENGURUSAN AKADEMIK

21 December 2008

AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550)

Assalamualaikum,

Mulai hari ini saya cuba masukkan Akta 550 dalam blog saya ini. Saya akan masukkan secara berperingkat-peringkat dari masa ke masa.

Kenyataan awal ini saya ambil daripada bahagian awal dalam Akta Pendidikan 1996 ini.

Sesuatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan denganya. (31 Disember 1997)

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat bangsa:

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat:

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan siatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik:

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghaslkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan segi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi negara Malaysia;

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadsu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara"

DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara:

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap suatu yang perlu, selagi selaras dengan dasar itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak manasabah, untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing;

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG_UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di= Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

Begitulan catan awal dalam Akta Pendidikan 1996, Saya akan membuat catatan seterusnya sebgai Bahagian I, Permulaan untuk Akta ini. Catatan setersnya akan dibuat pada tulisan yang akan datang. Semoga berjumpa lagi.

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997

Assalamualaikum

Pada hari ini saya ingin membincangkan satu aspek daripada Akta Pendidikan 1996. Apa yang saya maksudkan ialah peraturan yang lahir daripada Akta ini, dinamakan Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.

Peraturan yang dilahirkan ialah meliputi perkara berikut. Dalam peraturan 6,7,8,9 dan 10. Guru adalah dianggap melakukan kesalahan mengikut peraturan ini jika disabitkan dengan peraturan-peraturan ini. Panaltinya ialah DENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RATUS RINGGIT.

Apakah yang terdapat dalam peraturan ini.

Peraturan 6:
Jadual, sukatan pelajaran dan jadual waktu diadakan untuk pemeriksaan.

Peraturan 7:
Guru Perlu mengadakan salinan sukatan pelajaran yang dilulskan, dan asenarai murid untuk pemeriksaan.

Peraturan 8:
Buku Rekod guru:
Saya nyatakan lebih jelas lagi bahawa, seorang guru dalam suatu sekolah kecuali sekolah gaya pos dan pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan suatu mata pelajaran , dan buku rekod dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar.
Kata lain melalui peraturan ini, semua guru perlu menyediakan catatan setiap pengajarannya untuk pemeriksaan. Serah buku rekod masing-masing kepada pentadbir untuk penyemakan. jika tidak tersabit kesalahan tidak mengikut peraturan 8 ini.

Peraturan 9:
Jadual, sukatan pelajaran dsb dalam bahasa selain daripada bahasa kebangsaan diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan.
Semua dokumen berkaitan yang tersedia dalam bahasa lain hendaklah disediakan salinan dalam bahasa kebangsaan untuk memudah dan tujuan pemeriksaan.

Peraturan 10:
Jadual waktu perlu dipamerkan.
Seseorang guru besar atau pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan salinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasayang ditandatangan olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat di sekolah itu.

Peraturan 6,7,8,9,10 ini jika dilanggar mengikut panalti dalam peraturan ini ialah denda LIMA RATUS RINGGIT. Di samping itu dalam peraturan atau perkara 11, iaitu panalti yang pertama lebih besar ialah:
(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan kesalahan dan apabila sabit boleh didenda TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU RINGGIT ATAU DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU KEDUA-DUANYA.

Dalam hal ini kita perlu akur kepada semua sukatan yang tersedia dan jadual yang telah ditetapkan. Janganlah kita mengajar perkara lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam jadual. Rujuk semua sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran supaya kita tidak disabitkan dengan peraturan ini. Rasanya semua program KPM yang berkuat kuasa termasuk dalam peraturan ini seperti program j-QAF, PPSMI, ICTL, KIA2M dan lain-lain. Tidak ada sebab untuk tidak dilaksanakan jika telah diminta melaksanakannya.

Saya berharap semua guru dapat mengingat peraturan yang lahir daripada Akta 550 ini., Akta Pendidikan 1996. Jangan sampai kita terperangkap dengan undang-undang berkaitan.